Logo
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung Quốc

Chứng nhận chất lượng

1515 Lượt xem

Những chứng nhận quan trọng mà công ty từng đạt được bao gồm:

 

    Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

 

 

 

 

                Chứng nhận phù hợp quy chuẩn (hợp quy) QCVN 16:2014/BXD cho ba mặt hàng: sơn Alkyd, sơn                                                           Epoxy và sơn trang trí tường gốc nước.

Tin tức khác